Skadebogen
 
 
RSS-feed
Sundhedsstyrelsen sender ny vejledning om sundhedsaftaler i høring

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny vejledning om sundhedsaftaler og sundhedskoordinationsudvalg i høring. Vejledningen sætter den overordnede ramme for arbejdet med den kommende generation af sundhedsaftaler, som skal understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Den nye vejledning har fokus på at styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet. Vejledningen udspringer af regeringens udspil 'Sundhed, hvor du er' og 'Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,' hvor det blev anbefalet, at sundhedsaftalesystemet bliver fornyet, så de i højere grad understøtter klare aftaler for samarbejde i sundhedsvæsenet.

Herudover blev det anbefalet, at sundhedsaftalerne bliver mindre bureaukratiske og administrativt tunge og i stedet har fokus på klare politiske mål for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde. 

I udarbejdelsen af vejledningen har Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner, faglige selskaber og organisationer, patientforeninger og staten.

Vejledningen, som nu sendes i høring, fokuserer overordnet på:

  • At regioner og kommuner i regi af sundhedskoordinationsudvalgene opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet
  • At aftaler om konkrete indsatser bliver indgået med afsæt i en ramme, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen
  • At en populations- og databaseret tilgang udgør grundlaget for samarbejdet
  • At fokusområder og målgrupper i sundhedsaftalen besluttes lokalt af sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af data og viden om borgerne
  • At regioner og kommuners opfølgning på sundhedsaftalerne sker systematisk og databaseret samt forankres lokalt for at styrke det politiske ejerskab, og at sundhedskoordinationsudvalgene aktivt deler viden og erfaringer med sundhedsaftalerne
  • At sundhedsaftalerne anvendes som ramme for etablering af nye samarbejdsmodeller, fx fælles ledelse og fælles finansiering

 Vejledningen er i høring frem til den 23. marts 2018 kl. 12.00.

Læs mere på høringsportalen

Samtidig med at vejledningen sendes i høring, har Sundheds- og Ældreministeriet sendt en opdateret bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring. http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/sundhedsstyrelsen-sender-ny-vejledning-om-sundhedsaftaler-i-hoering
Supplerende indberetninger til de maksimale ventetider for januar 2018

Regionerne har meldt ind, hvor mange kræftpatienter der valgte at vente længere på en tid til at blive udredt eller behandlet på deres primære sygehus. Det har i alt 8 patienter i januar måned.

Sundhedsministeren har besluttet, at regionerne skal fortsætte med at melde ind til Sundhedsstyrelsen, hvor mange patienter inden for udvalgte kræftformer der valgte at vente længere på en tid til udredning eller behandling på deres primære sygehus i stedet for at tage mod et tilbud på et andet sygehus. De supplerende indberetninger er dermed forlænget frem til juni 2018. 

Sundhedsstyrelsen har modtaget 8 supplerende indberetninger fra regionerne for januar 2018. De fordeler sig sådan: 

 

Kræft i bugspytkirtlen

Lungekræft

 

Ventetid til operation efter afsluttet udredning

Ventetid til udredning ved mistanke om kræft

Ventetid til operation fra afsluttet udredning

Region Hovedstaden

3

-

-

Region Nordjylland

-

1

2

Region Syddanmark

2

-

-

Regionerne har sat en række tiltag i gang for at hjælpe hinanden med at få antallet af patienter, der vælger at vente længere på udredning eller behandling end de lovmæssigt fastsatte maksimale ventetider, bragt ned. Et af tiltagene er at etablere nationale netværk.

”Ministeren har på baggrund af vores rådgivning besluttet at forlænge perioden med de supplerende indberetninger. Vi forventer nu, at regionerne sammen løser problemerne med ventetiden via de nye nationale netværk, og derigennem hjælper hinanden, når en region har kapacitetsmæssige udfordringer med at behandle patienter med tidskritiske kræftformer," siger enhedschef Janet Samuel.

Region Hovedstaden har i de forløbende måneder – fra oktober til december - haft flere supplerende indberetninger i relation til kræft i bugspytkirtlen, end det er tilfældet for januar 2018. Regionen har oplyst, at afdelingen er i færd med at opbygge ekstra kapacitet for at kunne behandle patienter med bugspytkirtel kræft inden for de maksimale ventetider.

 

 
http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/supplerende-indberetninger-til-de-maksimale-ventetider-for-januar-2018
Maksimale ventetider for januar 2018 og ekstra opgørelser fra Region Hovedstaden

Regionerne har indberettet til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom er overholdt i januar. Der var 7 overskridelser i januar 2018, alle i Region Midtjylland. Region Hovedstaden har desuden indberettet 25 overskridelser for perioden juni 2016 - april 2017, som er fundet ved en systematisk, bagudrettet gennemgang.

Den manglende overholdelse af de maksimale ventetider for januar 2018 fordeler sig sådan:

  • 7 hændelser vedrørende kræftsygdom i Region Midtjylland

Region Midtjylland har oplyst, at en af overskridelserne vedrører en patient, som fik tilbudt tid til strålebehandling 4 dage for sent. Overskridelsen skyldes en menneskelig fejl i forbindelse med booking af tid til strålebehandling. Regionen oplyser, at afdelingsledelsen på den gældende afdeling har taget initiativ til at sikre, at der ikke sker lignende overskridelser fremover.

De øvrige 6 overskridelser vedrører patienter, der skulle udredes for brystkræft. De fik tilbudt tid til udredning mellem 1 og 12 dage for sent. 4 ud af de 6 hændelser bunder i kommunikationsudfordringer mellem hospitalet og en privat aktør, mens en hændelse skyldes forlænget ventetid mellem jul og nytår hos den private aktør. Regionen oplyser, at de har holdt møde med den private aktør for at forbedre arbejdsgangene og kommunikationen, så der ikke sker overskridelser fremadrettet. Den sidste overskridelse skyldes forlænget visitationstid på grund af lægemangel. Regionen har oplyst, at de arbejder på at sikre, at der er en radiolog til stede i brystklinikken dagligt.

Ekstra undersøgelse af overskridelser på Rigshospitalet

Region Hovedstaden har på baggrund af en række sager om overskridelse af de maksimale ventetider i sommeren 2017 gennemgået deres procedurer på alle klinikker på Rigshospitalet. Klinikken for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, som behandler patienter med modermærkekræft, blev efterfølgende bedt om at gennemgå alle patientforløb i perioden juni 2016-april 2017. Denne gennemgang har ført til, at man har fundet 25 hændelser, hvor bekendtgørelsen om maksimale ventetider ikke er overholdt. Klinikken har ikke haft overskridelser af de maksimale ventetider siden juni 2017.

De 25 patienter fik tilbudt en tid mellem 1 og 13 dage for sent. Overskridelserne vedrører udredning eller behandling for modermærkekræft. For 20 af hændelserne er der ikke dokumenteret nogen systematisk årsag. De resterende 5 hændelser skyldes menneskelige fejl eller registreringsfejl.

”Det her er en rigtig ærgerlig situation, fordi Region Hovedstaden først op til halvandet år efter finder ud af, at der har været overskridelser af de maksimale ventetider. Nu har de til gengæld gjort rent bord og arbejdet på at løse de udfordringer, der har været med utilstrækkelige procedurer. Den pågældende klinik har ikke haft overskridelser siden juni 2017. Vi har understreget overfor Region Hovedstaden, at det er vigtigt, at de patienter, som det vedrører, bliver oplyst om overskridelserne," siger enhedschef Janet Samuel, Sundhedsstyrelsen.

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/maksimale-ventetider-for-januar-2018-og-ekstra-opgoerelser-fra-region-hovedstaden
Tidlige tværsektorielle indsatser skal hjælpe børn og unge med psykiske lidelser

Regionerne og kommunerne kan nu søge om midler fra en satspulje til afprøvning af en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Formålet er at sætte tidligt ind overfor børn og unge med psykiske lidelser.

Flere og flere børn og unge kæmper i dag med psykisk sårbarhed og psykiske lidelser. Samtidig kan det være svært for dem at få den rette hjælp på tværs af regioner og kommuner, og der er derfor behov at sætte ind med en tidlig og tværsektoriel indsats. 

Derfor inviterer Sundhedsstyrelsen nu regioner og kommuner til at søge om midler til at afprøve en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Formålet er at give tidlig støtte til de børn og unge, som viser tegn på en psykisk lidelse, og som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men for en intensiv indsats i nærmiljøet. Det kan være børn eller unge, som har lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression eller udviser selvskadende adfærd. 

Den tidlige og nære indsats skal bidrage til at sikre, at børnene og de unge bliver udredt og behandlet på den mindst indgribende måde, og at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, uddannelse og arbejde.

Formålet med puljen er desuden at styrke samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser. Samarbejdet mellem regioner og kommuner skal bidrage til en mere helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i evidens, og som varetages af medarbejdere fra den regionale børne- og ungepsykiatri samt kommunale medarbejdere. Satspuljen er således målrettet både regioner og kommuner, så midlerne kan anvendes begge regi. 

Udmøntningen sker som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021, hvor der er afsat 213,6 mio. kr. til en ansøgningspulje vedr. en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. 

Læs mere om puljen her.
http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/tidlige-tvaersektorielle-indsatser-skal-hjaelpe-boern-og-unge-med-psykiske-lidelser
Voksne bliver nu tilbudt gratis vaccination mod mæslinger

Danmark er blandt de lande, hvor mæslinger ifølge WHO er udryddet. Det skyldes blandt andet et effektivt børnevaccinationsprogram.

Men der er faktisk relativt mange voksne danskere, der ikke er vaccineret mod mæslinger. Og nu bliver denne gruppe af voksne tilbudt den såkaldte MFR-vaccine, der også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Man kan blive vaccineret, hvis man ikke allerede er blevet det som barn, og hvis man ikke har haft mæslinger – har man det, er man nemlig immun og kan ikke blive smittet igen.

Når man som dansker rejser til lande, hvor mæslingevirusset i langt højere grad cirkulerer, er man i højere risiko for at møde det og blive syg, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere har haft mæslinger. Det gælder også, når man rejser til lande inden for Europas grænser.

”Vi er enormt glade for, at vi nu kan tilbyde gratis MFR-vaccination til voksne,” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen. ”Selvom mæslinger er det, der kaldes ’elimineret’ i Danmark, så vil der trods alt stadig fra tid til anden opstå tilfælde af mæslinger. Ofte vil der være tale om tilfælde, hvor danskere er blevet smittet på rejser. Som vaccineret er man selv beskyttet mod sygdommen og desuden med til at beskytte børn, der ikke kan blive vaccineret, fx fordi de er for små eller særligt sårbare. De børn risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet.”

Vaccinationstilbuddet gælder fra 1. april 2018, og man kan blive gratis vaccineret hos sin praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/voksne-bliver-nu-tilbudt-gratis-vaccination-mod-maeslinger
Webmaster: sve_heiselberg@msn.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net