Skadebogen
 
 
RSS-feed
Røntgen skal bruges med omtanke – og efter reglerne

Når private eller offentlige behandlere vil bruge røntgen i deres behandling af patienter, skal røntgenudstyret anmeldes og godkendes før det må tages i brug.

I disse dage er der en del debat om et behandlingssted i Rebild, hvor en kiropraktor ikke kan få godkendt sin brug af et særligt indkøbt røntgenapparat til behandling af patienter i sin klinik.

Sagen har vakt en del opsigt, blandt andet på baggrund af et opslag på Facebook fra ejeren af behandlingsstedet. Desværre er der en række fejl og misforståelser i opslaget, som vi gerne vil rette op på. 

Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen skal føre tilsyn med brug af blandt andet røntgenapparater i Danmark. Og når det gælder brugen af røntgen, og altså stråling, er det grundlæggende princip, at brugen skal være berettiget. Det er helt enkelt et spørgsmål om patientsikkerhed. Derfor er det et krav, før en undersøgelsesmetode tages i brug i almindelig praksis, at det skal være dokumenteret, at undersøgelsen er til gavn for patienten.

Det krav er desværre ikke opfyldt i denne sag. Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen har flere gange bedt om dokumentation for, at dynamiske røntgenundersøgelser er berettigede i behandling af whiplash-patienter i kiropraktisk praksis. Det har vi ikke kunnet få. Vi har også rådført os med en række lægefaglige eksperter: SSTs sagkyndige i reumatologi, Dansk Ortopædisk selskab, Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab. Ingen af dem har ment, at der er dokumentation for, at metoden er berettiget.

Af debatten om denne sag kan man samtidig få det indtryk, at advarslen om, at ejeren kan blive politianmeldt nærmest er kommet som lyn fra en klar himmel.

Til det må vi sige, at vi igennem længere tid har ført en dialog med først ejeren og senere via hans advokat, hvor vi gentagne gange har bedt om at få tilsendt den dokumentation, som er nødvendig for at vi kan godkende brugen af røntgenapparatet. Et apparat, som ejeren vel at mærke tager i brug tilbage i oktober 2016, men først anmelder i april 2017. Og på trods af, at vi i april forbyder ejeren at bruge sit apparat, før hans udstyr er godkendt, fortsætter han med at bruge det frem til dd.

Vi vil gerne slå fast, at vi på intet tidspunkt fuldstændig har afvist klinikkens brug af røntgen. Men vi har bedt ejeren om at dokumentere, at brugen er berettiget. Og det kræver, at han kan fremlægge dokumentation for effekten af sin behandlingsmetode. Og vi har i den sammenhæng foreslået ejeren, at hvis den dokumentation ikke findes, er der den mulighed, at han kan etablere et forsøg, for selv at fremskaffe den. I forsøgsperioden ville han selvfølgelig kunne bruge sit udstyr.

Vi har forståelse for, at det er en svær situation for ejeren at stå i. Vores primære opgave på strålingsområdet er imidlertid at sikre, at brugen af røntgen sker på sikker vis for både patienter og personale.

 http://www.sst.dk/da/nyheder/2017/roentgen-skal-bruges-med-omtanke-og-efter-reglerne
Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for september 2017

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen, der viser, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom er blevet overholdt. Der var 2 overskridelser af ventetiderne i september 2017.

Den manglende overholdelse af de maksimale ventetider fordeler sig sådan:

 • 1 hændelse, som vedrører kræftsygdom, i Region Midtjylland
 • 1 hændelse, som vedrører kræftsygdom, i Region Nordjylland

Der er ingen indberetninger om, at der har været overskridelser vedrørende hjertesygdom fra de 5 regioner.

Region Midtjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid for den ene patient vedrører behandling af nyrekræft.  Patienten fik tilbudt en tid til behandling 11 dage for sent. Overskridelsen skyldtes en menneskelig fejl i forbindelse med booking af patienten. Regionen oplyser, at bookingansvaret er ændret i afdelingen og anvendelsen af Early Warning-systemet indføres konsekvent, for at sikre, at lignende hændelser undgås fremover.

Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid for den ene patient vedrører forundersøgelse til kræft i knogler og bløddele. Patienten fik tilbudt en tid 16 dage for sent. Overskridelsen skyldtes en menneskelig fejl i forbindelse med henvisning af patienten til scanning. Regionen oplyser, at afdelingen har foretaget ledelsesmæssige foranstaltninger for at sikre, at lignende hændelser undgås fremover.

Region Midtjylland har endvidere indberettet en overskridelse af de maksimale ventetider for juli. Overskridelsen vedrører forundersøgelse for brystkræft, hvor patienten fik tilbudt en tid 27 dage for sent.

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.


http://www.sst.dk/da/nyheder/2017/maksimale-ventetider-for-kraeft-og-hjertesygdomme-for-september-2017
Pulje for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2018

Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller støtte arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom

Sundhedsstyrelsen åbner for ansøgninger til puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det forventes, at der vil være cirka 33 millioner kroner til nye aktiviteter. Pengene skal gives til indsatser indenfor følgende områder:

 • Alkohol 
 • Mental sundhed 
 • Seksuel sundhed 
 • Astma og allergi
 • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 
 • Forebyggelse af dopingmisbrug
 • Tobak
 • Monitorering på sundhedsområdet
 • Fysisk aktivitet 

Det er primært foreninger og organisationer med et non-profit sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Derudover kan forskningsinstitutioner søge om midler på monitoreringsområdet.

Tilskud gives til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift. I forbindelse med ansøgningsrunden vil der primært fokus på 3-årige indsatser (2018-2020). 

Information om puljen, kriterierne for hvert prioriteret indsatsområde og om krav til ansøgningen og ansøgere.  

Ansøgningsfristen er fredag den 24. november 2017 kl. 12.
 


http://www.sst.dk/da/nyheder/2017/pulje-for-sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse-2018
Der er stadig pladser på IRFs kursus "Rationel Farmakoterapi – en update!"

IRF i Sundhedsstyrelsen udbyder heldagskurset ”Rationel Farmakoterapi – en update!” målrettet erfarne alment praktiserende læger.

Gennem en hel dag vil du blive opdateret på den nyeste viden inden for AK-behandling, statinbehandling, behandling af type 2 diabetes, osteoporosebehandling og hjerteinsufficiens. Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussion af cases, hvor du sammen med kolleger vil kunne bringe din kliniske erfaring i spil.

Tilmeld hos evaluer.dk 

KURSUSDATOER

1. december 2017 kl. 9.00-16.00
Scandic, Kolding

5. december 2017 kl. 9.00-16.00 
Hotel Niels Juel, Køge

11. december 2017 kl. 9.00-16.00
Scandic, Aalborg

12. december 2017 kl. 9.00-16.00
Scandic, Silkeborghttp://www.sst.dk/da/nyheder/2017/der-er-stadig-pladser-paa-irfs-kursus-rationel-farmakoterapi-en-update
Vi har rundet 1 million organdonorer

På lørdag er det den årlige organdonationsdag. Og hvilken bedre måde at markere dagen end med nyheden om, at donor nummer 1.000.000 for ganske nyligt har ladet sig registrere.

Siden vi fik indført et donorregister herhjemme i 1990, er antallet af registrerede donorer vokset stille og støt over årene. Og forleden kunne registret meddele, at donor nummer 1.000.000 har meldt sig.

- Vi er meget glade for det arbejde, som frivillige og patientorganisationer laver for at få flere til at tage stilling. Det er virkelig en milepæl, vi når ved at runde det her tal, siger Maria Herlev Ahrenfeldt, der er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

- Nu er vi kommet så langt, men der ligger stadig et stort stykke arbejde foran os. Målgruppen er jo i princippet alle danskere over 18 år, så det er rigtigt mange, vi fortsat skal have til at tage stilling.

Tag snakken med din familie

På organdonationsdagen, og hele ugen op til, sættes der fokus på organdonation. Personer og organisationer skaber dialog og debat om organdonation gennem forskellige initiativer og events. Årets organdonationsdag holdes under overskriften Tag snakken om organdonation.

- Vi vil meget gerne have så mange til at forholde sig til spørgsmålet som muligt. Og man kan spare sine pårørende for meget, hvis man får taget snakken om det på forkant, så de slipper de for at tage stilling i en i forvejen svær situation for eksempel ved en ulykke, siger Maria Herlev Ahrenfeldt.

I Danmark kan man tage stilling til organdonation på tre forskellige måder: I donorregistret, på donorkort, som man skal bære på sig, eller mundtligt til sine pårørende. Alle tre måder er lige juridisk gyldige.

25-året for første lungetransplantation

En af de helt store begivenheder i ugens løb er Lungeforeningens markering af 25-året for den første lungetransplantation herhjemme. Onsdag den 11. oktober inviterer foreningen til Den Nationale Lungekonference 2017 under overskriften ”De Fantastiske Lunger”.

Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Sidste år blev der gennemført 380 transplantationer herhjemme, mens 466 ved årets udgang stod på venteliste.

Det er anden gang, der afholdes organdonationsdag i Danmark. Det sker som et led i Den Nationale Handlingsplan for Organdonation. Dagen falder altid den anden lørdag i oktober.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen under organdonation eller på organdonationsdag hos Oplysning om organdonation.

http://www.sst.dk/da/nyheder/2017/vi-har-rundet-1-million-organdonorer
Webmaster: sve_heiselberg@msn.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net