Skadebogen
 
 
RSS-feed
Genopslag af pulje, der skal forebygge indlæggelser og genindlæggelser

Sundhedsstyrelsen genopslår en pulje, hvor kommuner kan videreudvikle og styrke deres med fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Ansøgningsfristen er den 18. juni 2018, kl. 12.00.

Kommuner kan nu ansøge om puljemidler til projekter, der kan videreudvikle og styrke deres sundhedsindsatser med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Projekterne skal bidrage til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Der er tale om støtte til projekter, der ligger i forlængelse af eller supplerer eksisterende initiativer i kommunerne. Puljen, der oprindeligt rummede 100 millioner kroner i 2017 og et tilsvarende beløb i 2018, blev opslået og udmøntet ultimo 2017. Efter udmøntningen var samtlige midler fra puljen ikke udmøntet, og derfor bliver en pulje på 50,8 millioner kroner nu genopslået.

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/genopslag-af-pulje,-der-skal-forebygge-indlaeggelser-og-genindlaeggelser
Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler er blevet revideret

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til læger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Fokus er fortsat på patientsikkerheden, især på at undgå at patienter bliver afhængige af medicinen eller får andre alvorlige bivirkninger. Desuden er afsnit om kørekort fjernet.

Vejledningen beskriver de rammer, der gælder, når læger udskriver afhængighedsskabende lægemidler, uanset om det er sovemidler, beroligende lægemidler, angstdæmpende medicin eller  smertestillende lægemidler af typen opioider (morfin, tramadol og lignende). Enkelte andre lægemidler er også omfattet, for eksempel nogle typer ADHD-medicin. 

Brug af de lægemidler, som vejledningen dækker, kan medføre en lang række risici for patienterne. Først og fremmest risikoen for at blive afhængig, men også andre bivirkninger som tendens til at falde og påvirkning af blandt andet hukommelse, koncentrationsevne og humør. Derfor skal afhængighedsskabende medicin bruges med omtanke, og langvarig behandling skal så vidt muligt undgås. 

"Vi lægger stadig vægt på, at der skal være en regelmæssig og personlig kontakt mellem patienten og lægen, hvor de kan drøfte effekten og fordele og ulemper ved behandlingen. Ligesom lægen bør hjælpe patienter, der har fået medicinen længe, med at trappe ud igen, når det bliver aktuelt. Man bør også altid overveje, om patienten med for eksempel angst eller kroniske smerter kan hjælpes bedre med andre behandlinger eller anden medicin, som ikke er afhængighedsskabende", siger sektionsleder og overlæge Marlene Øhrberg Krag. 

Det fremgår fortsat af vejledningen, at afhængighedsskabende medicin skal udskrives ved en personlig konsultation mellem lægen og patienten. Der skal altid være en plan for behandlingen, og for hvornår behandlingen skal stoppe, med mindre der er tale om helt akut behandling og enkeltstående ordinationer. 

De afsnit af vejledningen, som i dag er dækket af andre regler og vejledninger, er så vidt muligt fjernet. Det gælder blandt andet afsnit om kørekort, som i dag er dækket i Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning om helbredskrav til kørekort.

Læs mere om vejledningen

Se vejledningen på Retsinformation

 
http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/vejledning-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-laegemidler-er-blevet-revideret
Rådgivning og rygestopmedicin får storrygere til at kvitte tobakken

Kombinationen af rygestopmedicin og rådgivning er en succesfuld metode til at få personer, der ryger mere om 15 cigaretter om dagen, til at gennemføre og holde fast i et rygestop. Det viser resultater fra evalueringen af ”Forstærket indsats overfor storrygere.”

De fleste storrygere har et ønske om at ligge cigaretterne på hylden. Tre ud af fire borgere, der ryger, fortæller i Den Nationale Sundhedsprofil, at de gerne vil stoppe med at ryge, og lidt over halvdelen af storrygerne fortæller, at de gerne vil have hjælp til rygestoppet 

Men hvordan hjælper man dem bedst med at nå i mål med rygestoppet? 

Gennem puljen ”Forstærket indsats overfor storrygere” har 27 kommuner og 7 organisationer sat fokus på at hjælpe storrygere til et varigt rygestop. Storrygere er personer, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Kommunerne har blandt andet haft fokus på at etablere samarbejde med sygehuse og praktiserende læger om en systematisk henvisning af rygere og at tilbyde vederlagsfri rygestopmedicin. 

”Mere end 50 procent af rygerne fortæller, at de gerne vil have hjælp til deres rygestop. I Sundhedsstyrelsen vil vi gerne have flere til at stoppe, og vi vil gerne have et fortsat fokus på, at frontpersonale og sundhedsfagligt personale ved, hvordan de henviser videre til kommunens tilbud. Rygning er en afhængighed og ikke et frit valg, og det er derfor helt naturligt at have brug for hjælp til sit rygestop” siger Hanne Vibjerg fra Sundhedsstyrelsen.  

Gode resultater

Den forstærkede indsats har vist gode resultater. 72 procent af rygerne gennemfører nu et rygestopforløb, og seks måneder efter rygestopforløbets afslutning er 47 procent stadig røgfrie. 

”De fleste af deltagerne i de kommunale projekter har taget imod tilbuddet om vederlagsfri rygestopmedicin, og det er vi glade for. Vi ved nemlig, at muligheden for et varigt rygestop øges, når man får professionel rådgivning og samtidig bruger rygestopmedicin,” fortæller Hanne Vibjerg. 

Alle ni kommuneprojekter (i alt 27 kommuner) har formået at styrke samarbejdet med deres eget frontpersonale om opsporing og henvisning af borgere til kommunens rygestoptilbud. Fem af projekterne har fået etableret et velfungerende samarbejde om systematisk elektronisk henvisning med hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Et godt eksempel er samarbejdet mellem det kommunale projekt ”Vestklyngen” og Region Midt, der har udviklet et e-læringskursus. 

Indsatsen fortsætter

Alle landets kommuner vil fortsat få midler til udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin til og med 2019 fra satspuljen ”Rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) ” på satspuljeaftalen for 2017 – 2020. 

”Det er målet, at endnu flere sygehuse og alment praktiserende læger henviser systematisk til kommunens forebyggelsestilbud. Derfor har Sundhedsstyrelsen blandt andet på baggrund af erfaringerne i projekterne her lavet en række inspirationsark til kommunerne om, hvordan de kommer i gang med samarbejdet” siger Hanne Vibjerg. 

Efterspørgslen hos borgere efter rådgivning om rygestop er til stede, og kommunerne har kvalificeret rygestoprådgivning. Erfaringerne fra puljen tages med videre i Sundhedsstyrelsens opdaterede forebyggelsespakke på tobak, der offentliggøres senere på foråret.

Se Sundhedsstyrelsens inspirationsark til kommunerne

Læs rapporten

 

 

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/raadgivning-og-rygestopmedicin-faar-storrygere-til-at-kvitte-tobakken
Rationel farmakoterapi når det er bedst – tilskud til Metoprolol ”GEA” bortfalder

Sidste år gjorde IRF i Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at der er stor forskel i prisen for depotformuleringer af β-blokkeren metoprolol. I dag har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at den dyrere depotformulering Metoprolol ”GEA”® mister sit generelle tilskud.  

En farmaceut fra et apotek kontaktede IRF sidste år og gjorde os opmærksom på, at der var stor prisforskel i depotformulering af β-blokkeren metoprolol. En beregning viste, at hvis forbruget af Metoprolol”GEA”® fortsatte som i 2016, kunne der opnås en årlig besparelse på 22 millioner kroner ved at ordinere billigste metoprolol som depotformulering i stedet.

Læs vores tidligere nyhed

I dag har Lægemiddelstyrelsen meldt ud, at fra august 2018 vil Metoprolol”GEA”® depottabletter ikke længere have generelt tilskud.

Læs Lægemiddelstyrelsens udmelding

”Vi er meget tilfredse med, at tilskuddet til Metoprolol”GEA”® bortfalder, da det vil understøtte en mere rationel brug af metoprolol depottabletter fremover”, udtaler farmaceut Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen. 

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/rationel-farmakoterapi-naar-det-er-bedst-tilskud-til-metoprolol-gea-bortfalder
Sundhedsstyrelsens overvågning af hjerteområdet for 3. kvartal 2017

Sundhedsstyrelsen har samlet tal for udredningen og behandlingen af udvalgte forløb på hjerteområdet for 3. kvartal i 2017. Trods den nye og mere enkle overvågning på hjerteområdet er der fortsat problemer med at få registreret alle forløb. Forskelle i ventetiderne til hjertekirurgi mellem regionerne betyder, at nogle patienter venter længe på operation.

Overvågningen af hjerteområdet har fokus på tre forhold. Overvågningen ser på, om udredningsretten bliver overholdt for patienter med hjertesygdomme. Desuden ser overvågningen på, hvor lange ventetiderne er til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Endelig er der også en vurdering af, om regionerne overholder reglerne for maksimale ventetider for iskæmiske hjertesygdomme.

På nationalt niveau er udredningsretten overholdt i 81% af tilfældene i 3. kvartal 2017. Dette tal er uændret igennem de første 3 kvartaler af 2017, men skal dog tages med et vist forbehold på grund af manglende registreringer, særligt i Region Hovedstaden, den største region. 

”Vi kan se, at der fortsat er problemer med at registrere alle hjerteforløb. Derfor forventer vi, at regionerne sætter fokus på, hvordan de kan registrere udredningsretten også fremover. Det skulle gerne medføre, at andelen af forløb, hvor udredningsretten bliver overholdt, også stiger”, siger sektionsleder Astrid Nørgaard.

Derimod er ventetiderne til at få en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) i 3. kvartal af 2017 på et acceptabelt niveau, idet størstedelen af patienternes er kommet til under 30 dage, og de invasive indgreb i form af ballonudvidelser af kranspulsåren (PCI) i langt de fleste tilfælde foretages relativt hurtigt efter KAG. 

Der er store regionale forskelle i ventetiden til åben hjertekirurgi. Blandt patienter med elektiv isoleret bypass-operation venter godt 20% af patienterne 45 dage eller mere på nationalt niveau. Når det drejer sig om isoleret hjerteklapoperation venter 35-55 % af patienterne 45 dage eller mere i nogle regioner. 

”Det er lang tid at vente på en operation, når man er hjertesyg. Det forlænger sygdomsperioden og udskyder rehabiliteringen. De regionale forskelle peger på et behov for at styrke samarbejdet yderligere mellem regionerne i forhold til at tilbyde patienterne operation der, hvor der er ledig kapacitet. Sundhedsstyrelsen vil drøfte resultaterne med regionerne ved et møde i april”, siger Astrid Nørgaard.

Alle regioner overholdt i 3. kvartal af 2017 reglerne for de maksimale ventetider for iskæmisk hjertesygdom.

Sundhedsstyrelsen offentliggør overvågningsdata kvartalsvist for hjerteområdet.

Se opgørelsen for hjerteområdet for 3. kvartal 2017

 

 

 

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/sundhedsstyrelsens-overvaagning-af-hjerteomraadet-for-3-kvartal-2017
Webmaster: sve_heiselberg@msn.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net